Seanca nr. 20 – 20.05.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 20-të e mbajti me datë 20.05.2022 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 19-тë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 17.05.2022.
  2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për marrjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup nr.08-78 nga 05.01.2015.
  3. Propozim për nisjen e procedurës për kundërvajtje ndaj SHTR TV SITEL SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR televizioni IRIS SHPK Shtip për shkelje të nenit 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediat.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility