Седница бр.20 – 26.06.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја одржа на 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.06.2023 година.
  2. Предлог-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година.
  1. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот Тотал ТВ, за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот Тотал ТВ, за прекршување на член 143 од ЗААВМУ.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility