Седница бр.20 – 31.05.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 20-та седница ја закажува за 31.05.2017 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 15.05.2017 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.05.2017 година.

3. Информација за потребата од измена и дополнување на Заклучокот, бр.02-2009/5 од 21.04.2017 година и Заклучокот, бр.02-2009/6 од 21.04.2017 година, со предлог – одлуки.

4. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена повреда на истите.

5. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – стока: Дигитален сертификат за електронски потпис на токен.

6. Разно.Accessibility

Accessibility