Седница бр. 21 од 30.04.2013

21-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 30.04.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Извештаи за неизблансирано медиумско претставување за време на изборната кампања за Локалните избори 2013 година.

2. Информација во врска со Барањето мислење од ТРД РОБИ ДООЕЛ, со предлог-заклучок.

3. Изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, управување и одржување на службените моторни возила на Советот за радиодифуизја на РМ бр.01-2041/1 од 26.04.2012 година – Прилог бр.1 Преглед на службените моторни возила.

4. Разно.Accessibility

Accessibility