Седница бр.21 – 04.06.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја одржа на 04.06.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 14.05.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2020 година.
  3. Предлог за поништување на Заклучок бр.02-1605/5 од 02.04.2020 година.
  4. Предлог—Упатство за начинот на регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски ЗаслаПНИЦИ на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на Р С. Македонија.
  5. Предлог—Упатство за постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување при реемитување на програмски сервиси на радиодифузери од друга држава.
  6. Предлог—Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21 . 1 12014 година
  7. Предлог за изрекување мерка на Т РД Ирис од Штип за прекршување на член 1 5 став 1 од Законот за медиуми.
  8. Предлог за изрекување мерка на Т РД Ирис од Штип за прекршување на член 1 5 став З од Законот за медиуми.
  9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Т РД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став З од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за Заштита на малолетните лица.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility