Seanca nr.21 – 04.06.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka mbajtur seancën e 21-të më datë 4 qershor 2020, me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 19-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 14.05.2020.
  2. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 20-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 14 maj 2020.
  3. Propozim për anulimin e Vendimit Nr.02-1605/5 datë 02.04.2020.
  4. Propozim-Udhëzime për mënyrën e regjistrimit dhe fshirjes së një përfaqësuesi ligjor të një transmetuesi nga një vend tjetër në regjistrin e PËRFAQËSUESVE ligjorë të transmetuesve nga vendet e tjera që ritransmetojnë në territorin e RS. Maqedonia.
  5. Propozim-Udhëzime për procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë për dëmtim ose shkelje të kryer gjatë ritransmetimit të shërbimeve programore të transmetuesve nga një vend tjetër.
  6. Propozim-Rregullor për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e aplikimit për regjistrim në regjistrin e operatorëve ritransmetues të paketave programore dhe certifikatës së regjistrimit të paketave/shërbimeve programore nr.01-5775/1 të datës 21. 1 12014
  7. Propozim për caktimin e masës ndaj TRD Iris nga Shtipi për shkelje të nenit 1 5 paragrafi 1 të Ligjit për media.
  8. Propozim për caktimin e masës ndaj TRD Iris nga Shtipi për shkelje të nenit 1 5 paragrafi Z të Ligjit për media.
  9. Propozim për vërejtje publike T RD Televizionit Sitel DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi Z të ZAVVM-së dhe neneve 16 dhe 17 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility