Седница бр.21 – 10.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја одржа на 10.05.2024 година (петок) со почеток во 14:00 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.05.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.05.2024 година.
  3. Извештај за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите за првиот круг од изборната кампања за Претседателските избори 2024.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на член 143 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: пијалаци.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Ресертификација на стандардот ISO 9001:2015 систем за управување на квалитет.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility