Седница бр.21 – 13.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 13.04.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 04.04.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.04.2018 година.
  3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година.
  4. Предлог-решение за запирање на постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.
  5. Информација за плаќање годишна членарина за ЕПРА за 2018 година.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility