Седница бр.21 – 26.06.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја одржа на 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 13:45 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.06.2023 година.
  1. Предлог-одлука за доделување на финансиска помош – донација на Здружението Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС Скопје за овозможување непречено функционирање на Извршната канцеларија и Комисијата за жалби и Предлог – договор за донација.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility