Седница бр. 21 – 27.05.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 27.05.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.05.2022 година.
  2. Предлог-одлука за одбивање на Барањето за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, поднесено од страна на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ДПТУ АНТЕНА АС КТВ ДООЕЛ Кичево, за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  1. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Лиценца за уред за безбедност на компјутерската мрежа (Firewall).
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility