Seanca nr. 21 – 27.05.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 21-të e mbajti me datë 27.05.2022 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 20-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 20.05.2022.
  2. Propozim-vendim për refuzimin e Kërkesës për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për transmetim televiziv në nivel shtetëror nëpërmjet multipleksit digjital tokësor, lëshuar nga SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë për shkelje të nenti 92 paragrafet 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje ndaj SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë për shkelje të nenti  51 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
  5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit SHPTSH ANTENA AS KTV SHPKNJP Kërçovë, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  1. Propozim për dhënien e miratimit për inicimin e procedurës për furnizim publik-shërbime: Licencë për pajisjen e sigurisë së rrjetit kompjuterik (Firewall).
  2. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility