Седница бр. 22 – 06.06.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја одржа на 06.06.2022 година (понеделник) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.05.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, за прекршување на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility