Seanca nr. 22 – 06.06.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovzuele seancën e 22-ë mbajti me datë 06.06.2022 në fillim prej ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 21-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 27.05.2022.
  2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR KANAL 5 SHPKNJP Shkup, për shkelje të nenit 55 paragrafët 6 dhe 7 nga LSHMAAV.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility