Седница бр.22 – 15.06.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја одржа на 15.06.2020 година со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.06.2020 година.
  2. Предлог-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.
  3. Предлог- упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање.
  4. Предлог- упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility