Седница бр.22 – 20.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја одржа на 20.05.2024 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.05.2024 година.
  2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility