Седница бр.22 – 22.06.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 22-та седница ја закажува за 22.06.2017 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2017 година.

2. Предлог за давање одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, (пречистен текст) бр.05-2565/1 од 22.05.2017 година.

3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка-услуга: Организирање на меѓународна регулаторна конференција за медиуми и свеченост.

4. Предлог за донесување изменето издание на Стратегијата за управување со ризици  бр.01-3600/1 од 22.05.2015 година, со Предлог-образец за утврдување и проценка на ризиците и Предлог-образец за мапирање на ризици.

5. Разно.Accessibility

Accessibility