Седница бр.22 – 24.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 24.04.2018 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.04.2018 година.
  2. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права, поради сомневање дека е сторена нивна повреда.
  3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility