Седница бр. 23 од 14.05.2013

23-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 14.05.2013 година (вторник), со почеток во 10,00 часот.

 
Д н е в е н   р е д

 
1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот одржана на 24.04.2013 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 25.04.2013 година.

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Алсат М ДОО Скопје емитуван на 15 април 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје емитуван на 15 април 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Канал 5 ДООЕЛ Скопје емитуван на 15 април 2013 година.

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје емитуван на 15 април 2013 година.

6. Информација за исполнување на обврската за објавување на податоците согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност.

7. Информација за радиодифузерите што не доставија податоци за економско-финансиско работење за 2012 година.

8. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за обврзниците во с. Црешка, општина Штип, со Предлог-Одлука.

9. Предлог – пропишана процедура за процесот на спровдување на постапки за јавни набавки во Советот за радиодифузија на Република Македонија.

10. Барање бр.11-83 од 30.04.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор Кабле Калл увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.

11. Барање бр.11-87 од 08.05.3013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.42 на Македонски Телеком АД Скопјe.
 
12. Барање бр.11-85 од 30.04.2013г., за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Спејс Тел-Нет ДООЕЛ с.Кадино, Илинден, Скопје.

13. Барање бр.11-84 од 30.04.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.1 на  Друштво за услуги, трговија и производство МОБИ Сервис увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, општина Кривогаштани

14. Разно.Accessibility

Accessibility