Седница бр.23 – 04.05.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 04.05.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.04.2018 година.
  2. Предлог – одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво.
  3. Предлог – одлуки за одбивање барања за распишување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку терестријален предавател.
  4. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата на радиодифузер.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на веб страниците на Агенцијата.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Канцелариски материјали.
  7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Пијалаци и потреби за кујна.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility