Седница бр.23 – 18.06.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја одржа на 18.06.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.06.2020 година.
  2. Предлог за измена на Упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ПЕТ НЕТ од Гевгелија.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ДРИМ САТ ИПТВ од с.Чегране, Гостивар.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на издавачот на печатен медиум КАПИТАЛ МЕДИЈА ГРУП од Скопје.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-Канцелариски материјали.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-Пијалаци и потреба за кујна.
  8. Предлог за давање согласност за членство на Шведскиот совет за медиуми во ЕПРА и за усвојување на Завршната финансиска сметка на Секретаријатот на ЕПРА за 2019 година.
  9. Разно


Accessibility

Accessibility