Седница бр.23 – 19.07.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седницаја одржа на на 19.07.2023 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 1 1.07.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 22-та Седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 1 1.07.2023 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување за трд БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар.
  4. Предлог за усвојување обрасци на баранье на согласност за промена или дополнување на повеКе од 20 0/0 од програмскиот концепт од дозволата за телевизиско и за радио емитување.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  7. Предлог за покренување прекршочна постапка против операторот ТОТАЛ ТВ од Скопје за прекршување на член 143 од ЗААВМУ.
  8. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на услуга со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавни набавки.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility