Седница бр.23 – 23.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја одржа на 23.05.2024 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.05.2024 година.
  2. Извештај за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите за вториот круг од изборната кампања за Претседателските избори 2024.
  3. Извештај за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите за Парламентарните избори 2024.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка –  услуга: Одржување на веб сајтовите на Агенцијата.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility