Седница бр.24 – 05.07.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 24-та седница ја закажува за 05.07.2017 година (среда), со почеток во 08:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.06.2017 година.

2. Предлог за измена и дополнување на Ревизијата на Националната програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2017.

3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на лифтови и платформа.

4. Разно.Accessibility

Accessibility