Седница бр.24 – 17.05.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 17.05.2018 година (четврток), со почеток во 15:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.05.2018 година.
  2. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп.
  3. Предлог-одлука за одземање на дозволата на радиодифузер.
  4. Предлог-одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година.
  5. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – услуга:  Одржување на хигиена во деловните простории на Агенцијата.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility