Седница бр. 24 – 20.06.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 20.06.2022 година (понеделник) со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2022 година.
  2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility