Седница бр.24 – 22.06.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 22.06.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.06.2020 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за 2020-та година.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility