Седница бр.24 – 24.06.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 24-та седница ја закажува за 24.06.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 24-та седница ја закажува за 24.06.2016 година (петок), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2016 година.

2. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво.

3. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на локално ниво.

4. Предлози за покренување постапка за одземање на дозволи за радио емитување.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility