Седница бр. 24 – 30.07.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 30.07.2015 (четврток) со почеток во 12:00 часот.


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 30.07.2015 (четврток) со почеток во 12:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.07.2015 година.

2. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјална одговорност на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,бр.01-2761/1 од 06.04.2015 година.

3. Предлог -Oдлука за промена во сопственичката структура на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово.

4. Предлог – одлука за поведување на постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип.

5. Информација во врска со распоредот на телевизиските програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва во електронскиот водич за програма (EPG) за MUX6 и MUV7.

6. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Печатарски услуги.

7. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата.

8. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење.

9. Предлог за изменување на одлуката за потреба од јавна набавка и дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – услуга: Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи.

10. Барање за надомест на трошоци поврзани со работата – за смрт на член на семејство.

11. Разно.Accessibility

Accessibility