Седница бр.25 – 01.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 01.06.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.05.2018 година.
  2. Информација за Нацрт ревизија на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) 2019 – 2021.
  3. Предлог-oдлука за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Струга.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД АРТ ЧАННЕЛ, Тетово.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility