Седница бр.25 – 01.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 01.08.2023 година (вторник) со почеток во 12:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.07.2023 година.
  2. Разгледување на Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 1 април до 30 јуни 2023 година.
  3. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип.
  4. Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ Гостивар.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility