Седница бр.25 – 17.07.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 25-та седница ја закажува за 17.07.2017 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.07.2017 година.

2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година.

3. Информација во врска со Изјава/Барање бр.04-3099/1 од 06.07.2017 година од работник за откажување на договор за вработување, со предлог –  одлука.

4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за радио емитување.

5. РазноAccessibility

Accessibility