Седница бр.25 – 24.06.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 24.06.2020 година со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.06.2020 година.
  2. Предлог-упатство за лимитите за платено полититичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
  3. Разно

 Accessibility

Accessibility