Седница бр.25 – 31.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 31.05.2024 година (петок) со почеток во 12:00 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.05.2024 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ од Скопје.
  3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на РА Галакси од Кавадарци за прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на РА ПРО-ФМ од Гостивар за прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility