Седница бр.26 од 31.05.2013

26-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 31.05.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот. За седницата се предлага следниот:
 
                                                                    Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот одржана на 30.04.2013 година.

 

2. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот одржана на 07.05.2013 година.

 

3. План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс (пречистен текст).

4. Извештај од мониторингот на ТРД Наша ТВ ДОО Скопје, реализиран на 23.04.2013 година.

5. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5 Плус ДОО Скопје, реализиран на 23.04.2013 година.

6. Извештај од мониторингот на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, реализиран на 23.04.2013 година.

7. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје, реализиран на 23.04.2013 година.

8. Извештај од мониторингот на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, реализиран на 23.04.2013 година.

9. Извештај од мониторингот на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 23.04.2013 година.

10. Информација во врска со усогласувањето на радиодифузерите со одредбата содржана во член 11 од Законот за радиодифузната дејност по спроведените Локални избори 2013 во РМ.

11. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес, со предлог-одлука, и за констатирана недозволена медиумска концентрација кај овој радиодифузер.

12. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

13. Информација од присуството на промоцијата на Прегледот на спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Советот на Европа, подготвена од Емилија Петреска – Камењарова.

14.  Разно.    Accessibility

Accessibility