Seanca nr. 26-të më datë 31.05.2013

Seanca nr. 26-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 31.05.2013 (e premte), me fillim në ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 21 e Këshillit  e mbajtur më datë 30.04.2013

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 22 e Këshillit e mbajtur më datë 07.05.2013

3. Plan për shpërndarjen e  kapaciteteve transmetuese të multipleksëve digjital tokësor (tekst i pastruar)

4. Raport nga monitorimi i SHTR Nasha TV – Shkup, realizuar më datë 23.04.2013

5. Raport nga monitorimi i SHTR TV Kanal 5 Plus – Shkup, realizuar më datë 23.04.2013

6. Raport nga monitorimi i SHTR 24 Vesti – Shtip, realizuar më datë 23.04.2013

7. Raport nga monitorimi i SHTR TV Sitel 3- Shkup, realizuar më datë 23.04.2013

8. Raport nga monitorimi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE – Prilep, realizuar më datë 23.04.2013

9. Raport nga monitorimi i SHTR TV Alfa – Shkup, realizuar më datë 23.04.2013

10. Informacion në lidhje me përputhshmërinë e radiofuzerëve me dispozitën e përmbajtur në nenin  e 11 të Ligji për veprimtari radiodifuzive pas miratimit të zgjedhjeve Lokale 2013 në RM.

11. Informacion për kërkesën në përputhshmërinë e ndërrimit të strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive  RADIO MERAK 5 FM –  Veles, me propozim vendim, dhe për konstatimin e ndalimit të koncentrimit mediatik te ky radiodifuzer. 12. Propozim  vendime për shpërndarjen e furnizimeve publike të Këshillit të radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë

13. Informacion nga prezenca e promovimit të Propozimit për zbatimin e Rekomandimit CM/Rec (2010)5 të Këshillit të Evropës, e përgatitur nga Emilija Petreska – Kamenjarova

14. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility