Седница бр.26 – 04.07.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја закажува за 04.07.2019 година (четврток), со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.06.2019 година.
  2. Предлог-oдлука за поведување постапка за утврдување постоење повреда на член 34 од ЗААВМУ кај ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на РТД АРАЧИНА ДООЕЛ с.Арачина, Арачиново поради прекршување на член 15 став 5 од Закон за медиуми.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани поради прекршување на член 49 од ЗААВМУ.
  5. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility