Седница бр.26 – 10.07.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја одржа на 10.07.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.06.2020 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 април до 30 јуни 2020 година.
  3. Предлог за изрекување мерка на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  4. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 4 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
  5. Разно


Accessibility

Accessibility