Седница бр.26 – 12.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја закажува за 12.06.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.06.2018 година.
  2. Предлог – одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог – одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација кај Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility