Седница бр.26 – 14.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја одржа на 14.08.2023 година (понеделник) со почеток во 13:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 4-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.08.2023 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.08.2023 година.
 3. Предлог – одлука за продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување, чијашто важност истекува заклучно со 31 декември 2024 година.
 4. Предлог-одлука за давање согласност на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга за промена или дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт од дозволата за радио емитување.
 5. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 55 став 2 алинеи 2, 3 и 4 од ЗААВМУ.
 6. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип.
 7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување Денови на медиумска писменост 2023.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Канцелариски материјали.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување и сервисирање на лифтови и платформа.
 10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.
 11. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на услуга со проценета вредност под вредносни прагови за примена на Законот за јавни набавки.
 12. Предлог-правилник за изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 13. Разно.


Accessibility

Accessibility