Seanca nr.26 – 14.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 26-të e mbajti me datë 14.08.2023me fillim prej ora 13:05

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e katërt publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 01.08.2023.
 2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 25-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 01.08.2023.
 3. Propozim – vendim për vazhdimin e lejeve për transmetim televiziv ose në radio, vlefshmëria e të cilave skadon më 31 dhjetor 2024.
 4. Propozim-vendim për dhënie pajtim të SHTR JON-RADIO SHPK Strugë për ndryshimin dhe plotësimin e më shumë se 20% të konceptit programor nga leja për transmetim në radio.
 5. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi (2) nënparagrafët 2, 3 dhe 4 të LSHMAAV.
 6. Propozim-aktvendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive IRIS SHPK Shtip.
 7. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Mbajtja e Ditëve të Arsimimit Mediatik 2023.
 8. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – mallra: Materiale për zyrë.
 9. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtje dhe servis të ashensorëve dhe platformës.
 10. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajta e modulit shtesë të zgjidhjes aplikative ekzistues „Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve pubike të komunikimit“.
 11. Propozim për miratim të vendimit për marrje të vendimit për furnizim të shërbimit me vlerë të caktuar nën vlerën e pragut për zbatim të Ligjit për furnizime publike.
 12. Propozim-rregullore për ndryshimin e Rregullores për pagën bruto dhe kompensime të tjera të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
 13. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility