Седница бр.27 од 06.06.2013

27-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 06.06.2013 година (четврток), со почеток во 12,00 часот. За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Барање бр.11-239 од 28.05.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.2 на Трговско услужно и производно друштво Агим Исмаиловски и др.Профи Соунд увоз-извоз с.Лабуништа, Струга.

2. Барање бр.11-86 од 30.04.2013 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.44 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп  ул. 3-та Македонска Бригада бб.         

3. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија.

4. Извештај од службено патување во Струга, подготвен од членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Столе Наумов и Арбен Саити, Раководител на Секторот за технологии и информатика.

5.  Разно.Accessibility

Accessibility