Седница бр.27 – 04.08.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 27-та седница ја закажува за 04.08.2017 година (петок), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 27.07.2017 година.

2. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.07.2017 година

3. Предлог за донесување на одлука дека не е успешен Јавниот конкурс за доделување дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување, на локално ниво.

4. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Навлажнувачи на воздух за работните простории на Агенцијата.

6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата.

7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување и сервис на компјутерскиот систем и системот за мониторинг на Агенцијата.

8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Ангажирање на фирма за водоинсталатерски и електричарски услуги.

9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување и  сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација.

10. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Пренос на податоци од далечинските локации.

11. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Технички преглед на лифтови.

12. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Oдржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење.

13. Разно.Accessibility

Accessibility