Седница бр.27 – 16.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја одржа на 16.08.2023 година (среда) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 5-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.08.2023 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.08.2023 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување за ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility