Seanca nr.27 – 16.08.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 27-të e mbajti me datë 16.08.2023 me fillim prej ora 14:05

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 5-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 14.8.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 26-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 14.8.2023.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TELEVIZIONI POLOG SHPKNJP Tetovë.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR K&М КISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility