Седница бр.27 – 27.07.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 27-та седница ја закажува за 27.07.2016 година (среда), со почеток во 12:00 часот..


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 27-та седница ја закажува за 27.07.2016 година (среда), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2016 година.

2. Предлог-правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Предлог-одлука за давање одобрување за потпишување на Анекс кон Договорот за услуга за изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема.

4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Ангажирање фирма за водоинсталатерски услуги и електричарски услуги.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Ангажирање на биро за преведување.

7. РазноAccessibility

Accessibility