Седница бр.27 – 28.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја закажува за 28.06.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.06.2018 година.
  2. Предлог – одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година.
  3. Информација во врска со доставено „Барање за одземање на лиценца на Телевизија 24 Вести“.
  4. Информација за кадровските услови кај Универзитетското радио „СТУДЕНТ ФМ 92,9“.
  5. Информација за преземени активности поради сомневање дека е сторена повреда на авторските и сродните права.
  6. Предлог – одлука за обновување на 4 кориснички пристапи на елeктронската база на прописи на „Службен весник на Република Македонија“.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Пренос на податоци од далечинските локации.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Одржување на системот за мониторирање.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility