Седница бр. 28 од 07.06.2013

28-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 07.06.2013 година (петок), со почеток во 15,30 часот. За седницата се предлага следниот

Д н е в е н   р е д

    

1. Донесување на Одлука за уплата на средства по пресметка за регулирање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за Изградба на објект – Државни институции на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб, градежна парцела 8.29, КП.13521/3 КО. Центар 1, комплекс 13/1.

2. Разно.

 Accessibility

Accessibility