Седница бр. 28 – 10.09.2015

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница на Советот на Агенцијата ја закажува за 10.09.2015 година (четврток), со почеток во 16:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница на Советот на Агенцијата ја закажува за 10.09.2015 година (четврток), со почеток во 16:00 часот.

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од првото продолжение на 26-та седница на Советот, одржана на 02.09.2015 на година.

2. Усвојување на Записникот од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.09.2015 година.

3. Предлог-Заклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија Ирис ДОО Штип,бр.08-902 од 08.07.2015 година.

4. Предлог-Програма за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија.

5. Предлог-Oдлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година.

6. Предлог за дополнување и изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.05-4865/1 од 30.07.2015 година.

7. РазноAccessibility

Accessibility