Седница бр.28 – 16.07.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја одржа на 16.07.2020 година со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.07.2020 година.
  2. Покренување на прекршочна постапка против радиодифузер поради прекршување на изборниот молк.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility