Седница бр.28 – 29.08.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја одржа на 29.08.2023 година (вторник) со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.08.2023 година.
  2. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово, бр.08-354 од 30.06.2016 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД РАДИО Про-ФМ од Гостивар за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  4. Предлог за распишување  јавен оглас за засновање на работен однос и спроведување на постапка за вработување на неопределено време, со предлог-одлука и предлог-јавен оглас.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Истражување на компетенциите на децата за медиумска писменост.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово за прекршување на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility